Aktuellt

Medlemmarna i
Jönköpings läns arkivförbund
kallas till
årsmöte
onsdagen den 10 maj 2023

                                 
Plats: Jönköpings läns museum (Dag Hammarskjölds plats 1, Jönköping)
 
 
Program
 
17.00                 Årsmötet börjar
 
-                          Fika efter årsmötet
 
Anmälan av ombud till mötet skall vara Arkivförbundet tillhanda senast 3 maj. Använd talongen nedan eller anmäl via richard.fransson@jlfa.se
 
Dagordning – se baksidan av kallelsen.
 
Vid detta, Arkivförbundets avslutande årsmöte, ska revision av ekonomi göras. Beslut om Arkivförbundets avvecklande och uppgående i Arkiv Jönköpings län har fattats på föregående årsmöte och vid extra medlemsmöte.
 
Eftersom Jönköpings läns Arkivförbund uppgår i Arkiv Jönköpings län kallas förbundets medlemmar i och med detta även till Arkiv Jönköpings läns årsmöte kl. 18.30 i samma lokal. Kallelse till Arkiv Jönköpings läns årsmöte bifogas.
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Till medlemsmötet med Jönköpings läns arkivförbund den 10 maj anmäls följande ombud:
 
ORGANISATION: …………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Namn: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Tel: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
e-post: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………                          
Dagordning för medlemsmöte 10/5 2023
 
 
§ 1                      Godkännande av kallelse till mötet
 
§ 2                      Fastställande av dagordning
 
§3                       Fastställande av röstlängd
 
§ 4                      Val av mötesfunktionärer
a) ordförande för mötet
b) sekreterare för mötet
c) protokolljusterare tillika rösträknare
 
§ 5                      Ekonomi/revision
 
§ 6                      Övriga frågor
 
§ 7                      Avslutning