Offentliga arkiv

På det regionala planet finns statliga landsarkiv. Landsarkivet för Jönköpings län ligger i Vadstena och omfattar i sin helhet Östergötland och Småland samt Göta Hovrätts arkiv med domstolsmaterial från 1635 och framåt.
Här förvaras regionala och lokala myndigheters arkiv, men även företagsarkiv och privata arkiv förekommer. Exempel på arkiv i Vadstena är länsstyrelsernas, tingsrätternas, kronofogdarnas och församlingarnas arkiv.
Andra exempel på statliga myndigheters arkiv är Lantmäteriverket, Arkivet för Ljud och bild, Kammarkollegiets arkiv och Universitetens arkiv.

De offentliga arkiven kan delas in i statliga och kommunala arkiv. Central myndighet för de statliga arkiven är Riksarkivet som också är vårt national- arkiv och ligger i Stockholm. På Riksarkivet finner man kungamaktens, regeringens och riksdagens arkiv. Här förvaras också centrala statliga myndigheters arkiv, civila och riksomfattande enskilda arkiv. Numera ingår även Krigsarkivet i Ra med sitt bestånd av militära myndigheters och regementens arkiv. På Krigs-arkivet finns också en stor samling av kartor och ritningar. Som en underavdelning till Ra finns Svensk arkivinformation (SVAR) som tillhanda-håller mikrofilmade och digitalt inskannade arkivalier, företrädesvis kyrkoarkivalier.

I Jönköpings län finns också offentliga arkiv som landstingets och kommunernas. I landstinget för Jönköping kan man finna handlingar om sjukvård, utbildning, institutioner, kommunikationer, barnhälsovård m.m. I kommunernas arkiv förvaras kommunala arkiv från mitten av 1800-talet och framåt, exempelvis betyg, klassliggare, byggnadslov, socialakter, miljö- och hälsovårds-material och en rad olika protokoll från nämnder och styrelser som på olika sätt beskriver utvecklingen i städerna och på landsbygden.
I Jönköping finns även ett arkivhus som inrymmer en forskarsal som på olika sätt tillhandahåller arkivmaterial som rör Jönköping och länet.