Stadgar

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS LÄNS ARKIVFÖRBUND
Antagna 1993-12-13, med stadgeändringar 2015-04-29 och 2019-03-15.
Förbundet är en ideell förening, som har tillkommit på initiativ av arkivbildare och arkivinstitutioner i Jönköpings län.
 
§ 1                      Namn
Föreningens namn är Jönköpings läns arkivförbund.
 
§ 2                      Säte
Förbundets styrelse skall ha sitt säte i Jönköping.
 
§ 3                      Ändamål
Förbundet har till uppgift att ta tillvara medlemmarnas och regionens intressen i arkivfrågor.
I sådant syfte har förbundet
att                      initiera samordnade åtgärder till gagn för såväl medlemmarna som den regionala arkivvården
att                      verka för att arkiv från regionen bevaras
att                      bevaka och informera om frågor av gemensamt intresse för medlemmarna
att                      främja de regionala arkivens tillgänglighet och användning i utbildning och forskning och övrig kulturell verksamhet
att                      utgöra serviceorgan för forskare och andra avnämare, bl a genom informations- och publikationsverksamhet
att                      svara för utbildnings- och utvecklingsinsatser inom arkivområdet
att                      i övrigt fullgöra de uppgifter varom medlemmarna enas
 
§ 4                      Medlemsinträde
Förbundet är öppet för arkivinstitutioner, arkivbildande myndigheter samt företag och sammanslutningar inom länet.
Inträde i förbundet beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan. Om särskilda skäl föreligger, så kan även intressenter utanför länet vinna medlemskap.
Som förutsättning för inträde i förbundet gäller i samtliga fall att sökanden är villig att följa förbundets stadgar och beslut samt skäligen kan antas komma att som medlem bidraga till förverkligandet av förbundets ändamål.
Styrelsen skall föra en förteckning över medlemmarna samt anteckna de av medlemmarna erlagda insatserna.
 
§ 5                      Frivilligt utträde samt uteslutning
Utträde ur förbundet skall anmälas skriftligt och gäller två månader efter utgången av den månad, då uppsägningen av medlemskapet ägde rum.
Den som ej fullgör sina skyldigheter mot förbundet eller som skadar förbundet eller motarbetar dess ändamål eller intressen må uteslutas av förbundsmötet.
Frivilligt utträde eller uteslutning medför ingen rätt att återfå betald insats eller årsavgift.
 
§ 6                      Medlemsinsats och årlig avgift
Medlem skall vid inräde i förbundet betala en insats och därefter årlig avgift, allt enligt normer som beslutas av förbundsstämman. Insatserna skall bestämmas så att de blir skäliga med hänsyn till bl a medlemmens ekonomiska förmåga samt nytta av medlemskapet.
 
§ 7                      Styrelsen
Förbundets angelägenheter skall skötas av en styrelse bestående av fem till sju ledamöter med lika antal personliga suppleanter. Av styrelsens ledamöter skall Länsstyrelsen i Jönköpings län utse en ledamot jämte personlig suppleant och Region Jönköpings län respektive Jönköpings kommun skall vardera utse två ledamöter jämte personliga suppleanter.
Styrelsen väljs av förbundsstämman för en tid av ett år.
Förbundsstämman utser bland styrelseledamöterna ordförande.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Styrelsen utser sekreterare och kassaförvaltare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så snart detta är erforderligt. På begäran av två styrelseledamöter är ordföranden skyldig att snarast sammankalla styrelsen.
Varje ledamot i styrelsen har en röst. Beslut i styrelsen fattas med absolut majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen får själv bestämma att arbetsutskott, andra särskilda utskott eller kommittéer skall finnas. Till ledamot i sådant organ får väljas annan än ledamot eller suppleant i styrelsen.
 
§ 8                      Protokoll
Vid sammanträde med stämman eller styrelsen skall protokoll föras på ordförandens ansvar. Protokollet skall redovisa vilka medlemmar, alternativt ledamöter och suppleanter, som har deltagit. I stämmoprotokollet skall också redovisas vilket röstetal varje medlem har vid stämman.
Av protokollet skall framgå vilka ärenden som har handlagts och vilka beslut som har fattats. För varje ärende skall redovisas vilka förslag som lagts fram, omröstningar och hur det utfallit.
Justering skall ske vid näst därpå följande sammanträde såvida ej särskild ledamot uppdragits att jämta ordföranden dessförinnan verkställa justering.
Protokoll och övriga handlingar skall förvaras på betryggande sätt.
 
§ 9                      Firmateckning
Förbundets firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser.
 
§ 10                    Räkenskaper och revision
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.
Förbundets verksamhet och räkenskaper skall årligen granskas av två av årsmötet valda revisorer. Revisorerna jämte en suppleant utses för en tid av ett år.
Årsredovisningen skall av styrelsen tillhandahållas revisorerna senast en månad före ordinarie förbundsstämma.
Revisorernas berättelse skall framläggas senast två veckor före stämman.
 
§ 11                    Förbundsstämma
Förbundets årsstämma hålls varje år före april månads utgång.
Extra stämma utlyses om en tredjedel av medlemmarna så begär.
Kallelse till förbundsstämma skall ske genom styrelseordförandens försorg. Kallelsen skall göras med brev som sänds ut senast tre veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma. Till kallelsen skall finnas fogad en föredragningslista.
Medlem har rätt att närvara vid stämman, att yttra sig på denna, lämna förslag till beslut samt delta i olika omröstningar. Medlem får företrädas av ställföreträdare eller ombud.
Medlem har vid förbundsstämman röstetal efter hur stor medlemmens insats är av det totala insatskapitalet vid årsskiftet näst före stämman.
Förbundsstämmans beslut fattas med absolut majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I ärenden som avser val fattas beslutet dock, vid lika röstetal, genom lottning.
 
Vid årsstämman skall följande förekomma:
1.                        Val av ordförandet och sekreterare för årsstämman
2.                        Val av två justeringsmän att jämta ordföranden justera protokollet
3.                        Fråga om årsstämman blivit behörigen utlyst
4.                        Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
5.                        Beslut om godkännande av resultat- och balansräkning
6.                        Beslut beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
7.                        Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
8.                        Fastställande av medlemsinsats
9.                        Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
10.                      Val av revisorer och revisorssuppleant
11.                      Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12.                      Val av ordförande i styrelsen
13.                      Redogörelse för förbundets verksamhet under det senaste kalenderåret
14.                      Fastställande av arbetsprogram och budget för verksamhetsåret
15.                      Fastställande av årlig medlemsavgift
16.                      Övriga frågor
 
§ 12                    Motion till förbundsstämman
Medlem skall ha rätt att lämna in skriftlig motion till förbundsstämma. Motion skall, för att kunna upptas på kommande stämma, vara styrelsen tillhanda minst 30 dagar före stämman.
 
§ 13                    Stadgeändring och upplösning
Beslut i ärende om stadgeändring, föreningens uppgående i annan förening samt likvidation fattas av förbundsstämman och förutsätter att beslutet omfattas av två tredjedelar av antalet röster som tilldelats medlemmarna vid årsskifte näst före stämman. Skulle förbundet upplösas skall dess tillgångar tillfalla medlem efter hur stor medlemmens insats är av det totala insatskapitalet.
 
-------------------------------------